• Rising Sun Hotel (map)
  • 2 Raglan Street
  • South Melbourne
  • Australia

Allow Alinta Chidzey to electrify you tonight with Remco Keijzer on Sax! Plus, The Joe Ruberto Trio playing all the Hits of the Jazz Era

alinta chidzey.jpg